Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia i inne

Trudności, jakie pojawiają się wraz z rozpoczęciem przez dziecko nauki, wcale nie muszą wynikać z braku motywacji i ogólnej niechęci do uczenia się. Co więcej ten problem może dotyczyć dzieci, które właśnie bardzo chcą się uczyć i poznawać nowe rzeczy, a na dodatek starają się niekiedy bardziej niż inni. Jeśli problemy z nauką nie wynikają z obniżonego poziomu inteligencji, czy braku motywacji, możemy mówić o tym, że nasze dziecko cierpi na zaburzenia uczenia się. Na czym właściwie polega ta dolegliwość i z czego może wynikać? Nie jest to kwestia nabywa, a wręcz przeciwnie. Bardzo często uwarunkowana jest genetycznie, zdarza się, że ma związek z nietypowym rozwojem struktur mózgowych w okresie prenatalnym.

A kiedy mówimy, że zaburzenia uczenia się występują? Poznaj cztery rodzaje trudności, z jakimi może się spotkać Twoje dziecko:

Dysleksja – rozumiana jako trudności w czytaniu, przejawiająca się zaburzeniami tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści.

Dysortografia – to kłopoty z opanowaniem poprawnej pisowni, w tym popełnianie błędów ortograficznych, pomimo znajomości zasad pisowni.

Dysgrafia – tzw. „brzydkie pismo”, niekiedy niemożliwe do odczytania przez samego piszącego.

Dyskalkulia – czyli problemy w matematyce. Dzieci z dyskalkulią mają zwykle kłopoty z pojęciem liczby, porównywaniem liczebności zbiorów, ocenianiem co jest większe a co mniejsze.

Harmonogram spotkań z psychologiem.

1. Spotkanie z rodzicami dziecka w celu przeprowadzenia wywiadu, omówienia zagadnienia i procedury badawczej.

2. Spotkanie z dzieckiem i badanie odpowiednimi testami. W zależności od możliwości dziecka są to trzy spotkania po 1 godz. lub dwa spotkania po 1,5 godziny.

Badanie ma na celu ocenę:

  • rozwoju intelektualnego dziecka;
  • rozwoju psychomotorycznego dziecka (mocnych stron i dysfunkcji rozwojowych) obejmującego ocenę:
  • funkcji poznawczych (uwaga, percepcja, pamięć, wyobraźnia) o przetwarzania wzrokowo – przestrzennego;
  • przetwarzania słuchowo – językowego;
  • funkcji ruchowych motoryki dużej (również równowagi) o motoryki małej;
  • lateralizacji czynności ruchowych;

3. Rozmowa z rodzicami i omówienie wyników testów. Przekazanie opinii.


Gabinet Psychoterapii mgr Monika Merczyńska
Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych.