BADANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Czas, w którym dziecko idzie do szkoły może być dla całej rodziny sporym wyzawaniem. Nowa sytuacja, nowi nauczyciele, miejsce i koledzy. Wielu rodziców zastanawia się, czy ich dziecko jest gotowe na spotkanie ze szkołą. Nie chodzi o to, czy dziecko zna literki i cyferki, ale czy jest na tyle społecznie i emocjonalnie rozwinięte, aby poradzić sobie w nowej sytuacji.

Określenie poziomu przygotowania dziecka do szkoły:

 • konsultacja z rodzicami i dzieckiem;
 • określanie społecznego, psychicznego i emocjonalnego rozwój, ewentualnie przygotowanie odpowiednich scenariuszy do pracy dzieckiem aby zminimalizować braki w wyżej wymienionych sferach;
 • jak pomóc dzieciom nadpobudliwym w szkole;
 • jak dobrze przygotować dziecko na spotkanie ze szkołą;
 • badanie specjalistycznym testem psychologicznym pozwalającym określić przygotowanie dziecka do nauki.

W swojej pracy korzystam z 2 testów badających gotowość szkolną. Badanie odbywa się w gabinecie w obecności rodzica.

Pierwszy test gotowości szkolnej to, "Diagnoza edukacyjna dzieci 6-7 letnich, rozpoczynających naukę" Ewy Tryzano.

W teście tym dziecko rozwiązuje odowiednio przygotowane zadania mające na celu sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności odnośnie:

 • wiadomości, umiejętności rozumowania i wypowiadania się np. wiadomości o sobie, rodzinie i środowisku;
 • orientacji czasowo-przestrzennej;
 • przygotowania do nauki czytania i pisania (umiejętności analizy wzrokowej i słuchowej; umiejętności słuchowo-językowe; sprawność grafomotoryczna; przygotowanie do nauki matematyki);
 • pod uwagę brane jest również zachowanie dziecka oraz jego motywacja i chęć współpracy z psychologiem, gdy wypełnia test gotowości szkolnej.

Drugi to, "Pierwszy krok. Test do badania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich" Renata Lutosławska i Magdalena Rębacz.

Podobnie jak pierwszy test bada:

 • wiadomości ogólne o świecie;
 • percepcję słuchową;
 • percepcję wzrokową;
 • sprawność grafomotoryczną.

Badanie gotowości szkolnej według powyższych testów daje pewien pogląd na to czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Wyniki z nich pokazują również, w jakich sferach należy wspomóc dziecko, aby mogło lepiej radzić sobie z zadaniami i wymaganiami w szkole. Ważną rolę w ocenie dojrzałości dziecka ma rozmowa z rodzicami. Jej celem jest ustalenie dotychczasowego rozwoju dziecka, jego zachowania społecznego, ale także emocjonalnego.

Ofertę terapii dla dorosłych, w tym terapii indywidualnej, dla par oraz rodzinną znajdziesz na stronie: