TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

Konsultacje skierowane są do rodziców poszukujących wsparcia dla swoich dzieci, które doświadczają trudności szkolnych, wychowawczych i emocjonalnych związanych z:

Trudnościami szkolnymi

Trudnościami emocjonalnymi

– Sytuacje traumatyczne;

– Agresja;

– Zaburzenia lękowo-depresyjne;

– Lęk separacyjny w wieku przedszkolnym i szkolnym;

– Fobie specyficzne i społeczne;

– Terapia tików prostych i złożonych;

– Zaburzenia odżywiania i karmienia;

– Zaburzenia snu u dzieci;

Trudności wewnątrz-rodzinne (opinie wydawane na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych)

-Badanie realcji rodzinnych przy pomocy testów projakcyjnych i wywiadu;

-Praca z rodziną i dzieckiem nad pogłębieniem relacji;

-Nauka rozumienia emocji swoich i innych;

-Poprawa więzi rodzinnych;

-Praca nad lepszą komunikacją w rodzinie;

-Wypracowywanie efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi dzieci w różnym wieku;

-Wsparcie dla rodziców;

-Sposiby na podzielenie czasu między pracą a wychowaniem.