TRUDNOŚCI SZKOLNE

Do najczęstszych problemów szkolnych zgłaszanych do psychologa możemy zaliczyć:

  • Trudności w koncentracji- rozkojarzenie na lekcji, zapominanie o pracach domowych i przyborach szkolnych, trudności w nauce, trudności w zapamiętaniu i opanowaniu materiału w domu na lekcji. Dziecko posiada możliwości poznawcze i intelektualne do opanowania wiedzy a mimo to często doświadcza porażki.

Trening koncentracji- to dopasowane do dziecka działania psychologiczne mające na celu poprawę koncentracji. Spotkania maja formę ćwiczeń , zabaw i gier nakierowanych na zgłaszane trudności. Sesje odbywała się raz w tygodniu i trwają 45 min.

  • Trudności w relacjach z rówieśnikami– częste sytuacje konfliktowe, poczucie odrzucenia, nieumiejętność nawiązania przyjaźni, problemy w pracy w grupie, osamotnienie, poczucie bycia ” nielubianym”.

Terapia z elementami Treningu umiejętności społecznych- ten rodzaj terapii pozwala opanować dziecku podstawowe umiejętności społeczne niezbędne podczas nawiązywania relacji w szkole ale i poza nią. Podczas spotkań wykorzystywane są gry, zabawy, ćwiczenia, w nazywaniu emocji, scenariusze oparte na arteterapii oraz elementy dramy- odgrywanie trudnych scenek społecznych. Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 min.

  • Niechęć do szkoły i niska motywacja- dziecko ma kłopot z zaadoptowaniem się do zmian wynikających z obowiązków uczęszczania do szkoły(klas „0” i klasa”1″). W starszych klasach dziecko wstaje rano z dużą niechęcią, często płacze i z trudem dociera do szkoły. Zachowaniom tym często towarzyszą bóle psychosomatyczne ( bóle głowy i brzucha nie mające swej przyczyny w żadnej chorobie

Terapia zaburzeń lekowych- Praca na sesjach skupia się przede wszystkich na zrozumieniu przyczyny niechęci do szkoły. Podczas terapii dziecko uczy się rozumieć swoje emocje , nazywać je i radzi sobie z nimi. W efekcie jego niechęć do szkoły się minimalizuje co pozwala na lepszą pracę podczas zajęć lekcyjnych oraz ułatwia kontakty z rówieśnikami