BADANIA

Badanie lateralizacji u dzieci

Badanie lateralizacji – stosuje się je w celu określenia która ręka i noga oraz , które oko i ucho jest u dziecka dominujące.  Lateralizacja u dzieci powinna wykształcić się do 5-6 r.ż. Jeśli nie nastąpi to do tego czasu, należy skontaktować się z psychologiem. Lateralizacja skrzyżowana w konsekwencji może prowadzić do trudności w czytaniu, pisaniu i nauce. Niekiedy niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich ćwiczeń mających na celu doprowadzenie do prawidłowej lateralizacji.  

Badanie gotowości szkolnej – stosuje się w celu określenia czy dziecko uzyskała niezbędną wiedzę i umiejętności emocjonalno-społeczne do rozpoczęcia nauki w szkole. Pozwala wskazać słabe i mocne strony dziecka.  Badanie składa się z 3-4 spotkań. Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicem / rodzicami. Drugie spotkanie to badanie dziecka (czasem zajmuje 2 spotkania, w zależności od tempa pracy dziecka). Na trzecim spotkaniu rodzic otrzymuje opinię sporządzaną przez psychologa. Opinie jest omawiana na spotkaniu a rodzic otrzymuje wszystkie niezbędne informacje do dalszego postępowania z dzieckiem.