Newsletter

Jeżeli chcesz dostawać ciekawe informacje dotyczące rozwoju i wychowania dzieci, wpisz swój e-mail

Test Gotowości Szkolnej

ewa tryzano

 

W swojej pracy z korzystam z 2 testów badających gotowość szkolną. Badanie odbywa się w gabinecie w obecności rodzica.

 

Pierwszy test gotowości szkolnej to, "Diagnoza edukacyjna dzieci 6-7 letnich, rozpoczynających naukę" Ewy Tryzano.


W teście tym dziecko rozwiązuje odowiednio przygotowane zadania mające na celu sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności odnośnie:

  • wiadomości, umiejętności rozumowania i wypowiadania się(wiadomości o sobie, rodzinie i środowisku);
  • orientacji czasowo-przestrzennej;
  • przygotowania do nauki czytania i pisania ( umiejętności analizy wzrokowej i słuchowej; umiejętności słuchowo-językowe; sprawność grafomotoryczna; przygotowanie na nauki matematyki);
  • pod uwagę brane jest również zachowanie dziecka oraz, jego motywacja i chęć współpracy z psychologiem, gdy wypełnia test gotowości szkolnej.

Drugi to, "Pierwszy krok. Test do badania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich" Renata Lutosławska i Magdalena Rębacz.

 

Podobnie jak pierwszy test bada:

  • wiadomości ogólne o świecie;
  • percepcję słuchową;
  • percepcję wzrokową;
  • sprawność grafomotoryczną.

 

Oba testy gotowości szkolnej dają pewien pogląd na to czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Wyniki z nich pokazują również, w jakich sferach należy wspomóc dziecko, aby mogło lepiej radzić sobie z zadaniami i wymaganiami w szkole. Ważną rolę w ocenia dojrzałości dziecka ma rozmowa z rodzicami, której celem jest ustalenie dotychczasowego rozwoju dziecka, jego zachowania społecznego i emocjonalnego.