Newsletter

Jeżeli chcesz dostawać ciekawe informacje dotyczące rozwoju i wychowania dzieci, wpisz swój e-mail

Dysleksja, dysgrafia...

0

Dysleksja- rozumiana jako trudności w czytaniu, przejawiająca się zaburzeniami tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści.

 

Dysortografia- to kłopoty z opanowaniem poprawnej pisowni, w tym popełnianie błedów ortograficznych, pomimo znajomości zasad pisowni. 

 

Dysgrafia- tzw. "brzydkie pismo", niekiedy niemożliwe do odczytania przez samego piszącego. 

 

Dyskalkulia- czyli problemy w matematyce. Dzieci z dyskalkulią mają zwykle kłopoty z pojęciem liczby, porównywaniem liczebności zbiorów, ocenianiem co jest większe a co mniejsze.

 

Harmonogram spotkań z psychologiem.

1. Spotkanie z rodzicami dziecka w celu przeprowadzenia wywiadu, omówienia zagadnienia i procedury badawczej;

2. Spotkanie z dzieckiem i badanie odpowiednimi testami. W zależności od możliwości dziecka są to trzy spotkania po 1 godz. lub dwa spotkania po 1,5 godziny.

Badanie ma na celu ocenę:

  • rozwoju intelektualnego dziecka;

  • rozwoju psychomotorycznego dziecka (mocnych stron i dysfunkcji rozwojowych) obejmującego ocenę:

  • funkcji poznawczych (uwaga, percepcja, pamięć, wyobraźnia) o przetwarzania wzrokowo - przestrzennego;
  • przetwarzania słuchowo – językowego;
  • funkcji ruchowych motoryki dużej (również równowagi) o motoryki małej;
  • lateralizacji czynności ruchowych;

3. Rozmowa z rodzicami i omówienie wyników testów. Przekazanie opini.

Wróć