RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Uprzejmie informujemy, że Gabinet Psychoterapii mgr Monika Skoczylas-Merczyńska mieszczący się w 05-082 Stare Babice ul. Osiedlowa 60 (zwany dalej Gabinet Psychologiczny) przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gabinet Psychoterapii mgr Monika Skoczylas-Merczyńska mieszczący się w Stare Babice ul. Osiedlowa 60 NIP: 7732222525. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (list polecony), za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Osiedlowa 60 05-082 Stare Babice
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych -Monikę Skoczylas-Merczyńską – z którą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Osiedlowa 60 05-082 Stare Babice
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

4.  Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia;

5  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia;

6  Dane przechowywane są w Gabinecie pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu;

7        Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa;

8  Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:

a. sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane. Monika Skoczylas-Merczyńska zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności zleceniodawcy.

d. sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeutki – informacje dotyczące pacjenta podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.

9             Pani/Pana dane osobowe będą przez Gabinet Psychologiczny przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gabinetu Psychologicznego i jego pacjentów, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

10 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a.   żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b.   żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c.   żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d.   żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g.  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą listu poleconego poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul.Osiedlowa 60 05-082 Stare Babice

11    Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

12   Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w zahasłowanym folderze.