Newsletter

Jeżeli chcesz dostawać ciekawe informacje dotyczące rozwoju i wychowania dzieci, wpisz swój e-mail

Terapia trudności szkolno-wychowawczych

buyygvuybvuy

Konsultacje skierowane są do rodziców poszukujących wsparcia dla swoich dzieci, które doświadczają trudności szkolnych, wychowawczych i emocjonalnych związanych z:

 

Trudnościami szkolnymi

- Dysleksją;

- Dysortografią;

- Dysgrafią;

- Dyskalkulią;

- Zaburzeniami uwagi ADHD i ADD;

 

 

Trudnościami emocjonalnymi

- Sytuacje traumatyczne;

- Agresja;

- Zaburzenia lękowo-depresyjne;

- Lęk separacyjny w wieku przedszkolnym i szkolnym;

- Fobie specyficzne i społeczne;

- Terapia tików prostych i złożonych;

- Zaburzenia odżywiania i karmienia;

- Zaburzenia snu u dzieci;

 

 

Trudności wewnątrz-rodzinne (opinie wydawane na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych)

-Badanie realcji rodzinnych przy pomocy testów projakcyjnych i wywiadu;

-Praca z rodziną i dzieckiem nad pogłębieniem relacji;

-Nauka rozumienia emocji swoich i innych;

-Poprawa więzi rodzinnych;

-Praca nad lepszą komunikacją w rodzinie;

-Wypracowywanie efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi dzieci w różnym wieku;

-Wsparcie dla rodziców;

-Sposiby na podzielenie czasu między pracą a wychowaniem.

Formularz do zapisów

*
*